GRATIS TERUGSTUREN alleen in België

GRATIS VERZENDING bij bestellingen van meer dan 75€ in Europa

Doel

Deze winkelwebsite is toegankelijk op het internet op het adres www.sweet-lemon.be/ sweetlemon.shoes/sweet-lemon.fr/sweet-lemon.net (hereinafter de "Site") en staat open voor elke gebruiker van een dergelijk netwerk (hereinafter de "Koper").

De Site wordt gepubliceerd en beheerd door de firma Manexco S.A., geregistreerd in België onder nummer BE0420.049.986. De hoofdzetel is geregistreerd in :

Thomas Edisonlaan 111
1402 Thines, België

Elke bestelling op de Site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ("GTCS"), die op de Site kunnen worden geraadpleegd. Het GTCS regelt de relaties tussen de Site en elke Koper die een aankoop doet via de Site. Sweet Lemon kan het GTCS te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Het GTCS kan in geen geval door de Koper worden gewijzigd. Het geldende GTCS is het GTCS dat op de Site wordt gepubliceerd op het moment dat de Koper de bestelling op de Site plaatst. Indien één of meer bepalingen van dit GTCS ongeldig worden verklaard als gevolg van de toepassing van een Belgische wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak, blijven de overige bepalingen van kracht.

BESTELLERS

A. Kopers

De Koper verklaart hierbij dat hij/zij deze GTCS heeft gelezen en geaccepteerd alvorens zijn/haar bestelling op de Site te plaatsen. Om een geldige bestelling op de Site te kunnen plaatsen, moet de Koper minstens 18 jaar oud zijn en rechtsbevoegd of in het bezit zijn van een ouderlijke toestemming die hem/haar toelaat om bestellingen op de Site te plaatsen. De Site behoudt zich het recht voor om aan elke Koper het bewijs te vragen van zijn/haar leeftijd of van zijn/haar ouderlijke toestemming, en om de bestelling van de Koper niet te respecteren indien deze laatste dit bewijs niet levert.

De Site behoudt zich het recht voor om elke bestelling die geacht wordt niet te voldoen aan de voormelde criteria te annuleren, zonder dat hij daarvoor echter aansprakelijk kan worden gesteld.

B. Producten

De producten die door Sweet Lemon worden verkocht zijn die welke op de Site worden getoond op de dag dat de Koper de Site raadpleegt. De Site kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen onjuist zijn. Bovendien kan de Site niet aansprakelijk worden gesteld indien de beschrijvingen van de op de Site getoonde producten niet overeenstemmen met de geleverde producten, voor zover eventuele fouten niet eenffect de essentiële kenmerken van het product.

De Site zal de Koper informeren over de uiterste datum waarop hij zich ertoe verbindt de door de Koper geselecteerde producten te leveren. De Site zal de door de Koper geplaatste bestellingen honoreren zolang de voorraad strekt. Sweet Lemon zal alles in het werk stellen om de beschikbaarheid van de producten op de Site up-to-date te houden.

Indien ondanks de waakzaamheid van Sweet Lemon één of meerdere door de koper bestelde producten tijdelijk of definitief niet beschikbaar zijn, of indien de levertijd de bij de bestelling aangegeven datum met meer dan zeven (7) dagen overschrijdt (behoudens overmacht), zal Sweet Lemon de koper hiervan per e-mail op de hoogte stellen. De Koper heeft dan de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren door middel van een aangetekende brief aan Sweet Lemon.

Indien een bestelling wordt geannuleerd vanwege een vertraagde levering, dient de Koper uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van levering van de bestelling zijn wens tot annulering of wijziging kenbaar te maken. In de in dit lid genoemde gevallen verbindt Sweet Lemon zich ertoe de Koper wiens betaling reeds is afgeschreven zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijfentwintig (25) dagen na betaling te vergoeden. Sweet Lemon zal in dergelijke gevallen geen vergoeding aan Koper betalen.

C. Prijzen

De prijzen van de op de Site getoonde producten zijn in euro's, inclusief BTW. Kortingen worden toegepast bij de bestelling en getoond in het winkelmandje van de Koper, indien deze voldoet aan de voorwaarden die gelden om er gebruik van te maken en de promotiecodes correct heeft ingevuld.

LET OP : Indien het land van levering geen deel uitmaakt van de Europese Unie, kunnen de douanerechten ten laste van de ontvanger worden gebracht. Sweet Lemon/Manexco S.A. heeft geen controle over deze kosten die uitsluitend ten laste van de koper komen.
Sweet Lemon behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de Koper op bestelling zijn de prijzen die vermeld staan op de Site op het moment van de bevestiging van de bestelling van de Koper op de Site.

D. Betaling

Er worden geen bankgegevens opgeslagen op onze server: het invoerformulier wordt rechtstreeks bij onze partnerbank, Adyen of PayPal gehost. Wij garanderen u dus een hoog niveau van veiligheid voor al uw transacties op de Site.

Indien de Koper zijn bestelling betaalt met een niet-Belgische debet-/kredietkaart, moet deze debet-/kredietkaart geldig zijn voor internationale transacties. Bovendien zullen eventuele commissies of andere kosten met betrekking tot de betaling die door zijn/haar bank aan Sweet Lemon in rekening worden gebracht, ten laste van de Koper komen. Het te betalen bedrag voor de bestelling wordt aan de Koper aangegeven op de internetpagina met een overzicht van de artikelen in zijn/haar bestelling. Alvorens tot betaling over te gaan heeft de Koper dus de mogelijkheid om de gegevens van zijn bestelling en de totaalprijs online te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

De betaling is enkel betaalbaar op bestelling met debet/kredietkaart en Paypal. Alleen betalingen in euro's (of omgerekend in euro's) worden geaccepteerd. De Koper garandeert Sweet Lemon dat hij/zij volledig recht heeft op het gebruik van de debit/credit card waarmee betaald wordt. Indien de betaling van de Koper door de bank wordt geweigerd, behoudt Sweet Lemon zich het recht voor om de verzending van zijn bestelling te annuleren. Alle nieuwe bestellingen van deze Koper kunnen door Sweet Lemon worden opgeschort of geannuleerd.

Alleen de op de website vermelde debet- en creditcards worden geaccepteerd. Bij het plaatsen van de bestelling dient de Koper de Site te voorzien van de relevante informatie op zijn/haar debet-/kredietkaart die van hem/haar wordt gevraagd (kaartnummer, vervaldatum, veiligheidscode op de achterzijde van de kaart). De online betaling is beveiligd. De verwerkte informatie wordt gecodeerd.

De debet-/kredietkaart van de Koper wordt gedebiteerd bij de bevestiging door onze bank van de aanvaarding van de betaling van de Koper.

De producten blijven het volledige eigendom van Sweet Lemon totdat de betaling van de gefactureerde producten volledig is geïnd, inclusief verzendkosten en belastingen.
De betaling is de laatste fase in de bevestiging van de bestelling. De Koper kan te allen tijde de artikelen in zijn bestelling wijzigen, totdat hij de betaling heeft bevestigd. Wanneer de betaling door de Koper is bevestigd, is de bestelling gevalideerd en wordt deze definitief.

De Koper ontvangt een e-mail van de Site op het opgegeven e-mailadres, waarin de ontvangst wordt bevestigd en de artikelen in de bestelling die hij/zij heeft geplaatst, worden samengevat.

E. Levering

Na bevestiging door de bank van de aanvaarding van de betaling van de koper zal Sweet Lemon de bestelling verwerken voor zover de voorraad strekt. Bestellingen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling op de Site opgegeven afleveradres.

De levering van de bestellingen wordt behandeld door DPD, DHL, GLS of door de Belgische Post. De leveringstermijnen kunnen variëren naargelang het tijdstip van de bestelling van de Koper en de bestemming van het pakket. Aangezien Sweet Lemon geen controle heeft over dergelijke tijden, zal de betaling van boetes of schadevergoeding aan de Koper door Sweet Lemon op dergelijke gronden niet worden geaccepteerd. Omgekeerd heeft de Koper het recht zijn bestelling te annuleren volgens de voorwaarden van artikel 2-b van deze GTCS.

Indien het ondanks alles onmogelijk blijkt om de levering af te ronden of indien u weigert deze af te nemen, zal het pakket aan Sweet Lemon worden geretourneerd. De bestelde producten zullen uiterlijk binnen vijfentwintig (25) dagen na terugzending van het pakket aan Sweet Lemon worden terugbetaald (door creditering van de bij de bestelling gebruikte debet/creditcard).

Indien het pakket de Koper beschadigd of geopend bereikt, dient de Koper de levering door de bezorger te weigeren, onder vermelding van de geconstateerde schade en het indienen van een claim bij hem voor de anomalie. Alle door de Koper aanvaarde pakketleveringen worden geacht vrij te zijn van gebreken die aan de levering kunnen worden toegeschreven.

Leveringstermijn

De levertijd is gebaseerd op de (1) afhandelingstijd van Sweet Lemon, de (2) verzendservice en wanneer Sweet Lemon (3) de betaling heeft ontvangen. Door de geschatte levertijd te kennen, kunt u bepalen hoe lang het duurt om uw artikel te ontvangen.

Inklaring
De inklaring, indien van toepassing (buiten de EU), wordt uitgevoerd door DHL / DPD / GLS voor de fysieke aankomst van de goederen.

Bevestiging van betaling
Een betaling wordt als bevestigd beschouwd zodra het bedrag van de aankoop op de rekening van Sweet Lemon / Manexco S.A. is gecrediteerd. Indien de koper gebruik maakt van PayPal of Adyen, wordt de betaling onmiddellijk bevestigd. Indien de koper echter gebruik maakt van de bankstorting als betaalmiddel, kan het enkele dagen (2-3 dagen) duren om de betaling te valideren.

F. Garanties
Alle op de Site verkochte Producten die door Sweet Lemon worden bewerkt en beheerd, genieten de garantie op conformiteit en de garantie op gebreken.

G. IT en vrijheid
De persoonlijke gegevens die door de Koper worden meegedeeld en door Sweet Lemon worden verzameld bij de bestelling van de Koper zijn verplicht en noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van de bestelling. Het ontbreken van informatie over deze elementen zou Sweet Lemon anders niet in staat stellen de bestelling van de Koper te verwerken.
In overeenstemming met de wet heeft de Koper een recht van toegang, rectificatie, verzet en annulering van de hem betreffende persoonlijke gegevens aan het Bedrijf.

H. Diversen
Computer- of technische problemen op de site
Sweet Lemon wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, storing of frauduleuze inbreuk op de Site.

Sweet Lemon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens of bestanden als gevolg van het raadplegen van de Site. Het is aan de Koper om alle nodige back-ups te maken alvorens een bestelling op de Site te plaatsen.

Overmacht
De aansprakelijkheid van Sweet Lemon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van de verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden in geval van het optreden van een overmachtsituatie.
Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, ongeacht het land van levering. Bij gebrek aan een minnelijke schikking die moet worden aangevraagd voor een gerechtelijk beroep, zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de schending van het contract gesloten tussen Sweet Lemon/ Manexco SA en de Koper, zelfs in geval van pluraliteit van gedaagden, tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbanken van België.